คาสิโนออนไลน์

ประชาคมอาเซียนเล่นพนันออนไลน์

ตามที่ได้เคยประกาศไว้กับภาคประชาคมด้วย เพราะมีฐานทางความคิดของนโยบายที่ยอมรับในสิทธิของประชาชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการตักสินใจดำเนินชีวิตการเคารพการตัดสินใจของประชาชนเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบอบการปกครองเป็นแบบระบอบประชาธิปไตย เพราะอำนาจการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับประชาชนของประเทศนั้น หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนคาสิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายจะทำตามขั้นตอนต่อไป

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ในนโยบายการพนันยังมีความแตกต่างจากมุมมองของรัฐบาลประเทศมหาอำนาจเก่าแห่งโลกทุนนิยมเคยเป็นมาแต่อดีต ได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายบ่อนการพนันแบบควบคุม เพราะเห็นว่าบ่อนการพนันบาคาร่าออนไลน์ได้ทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมมากมาย หรือปัญหาทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องการที่จะเปลี่ยนบทบาทของพวกที่มีอิทธิพลที่เคยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบ่อนการพนันมาเป็นของรัฐบาลเสียเอง เพื่อจะดำเนินงานเพื่อให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวด พร้อมกับการกำจัดบ่อนการพนันเถื่อนด้วย

ที่ผ่านมาต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าสองประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกที่ได้บอกไปแล้ว ถือว่าเป็นแบบอย่างที่รัฐเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างพากันนำนโยบายบ่อนการพนันแบบแสวงหาประโยชน์ ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของประเทศ และยังมีเพียงบางประเทศเท่านั้น ที่ยังคงดำเนินนโยบายบ่อนการพนันแบบควบคุมห้ามไม่ให้มีบ่อนการพนัน ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถกเถียงระหว่างกลุ่มผู้ที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มผู้คัดค้านนโยบายเรื่องบ่อนคาสิโนออนไลน์ ด้านกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มนักธุรกิจทุนนิยม ซึ่งจะพากันเห็นตรงข้ามกับกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนที่มองว่าประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกกระทำกิจกรรมใดก็ได้ที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ส่วนด้านกลุ่มผู้ต่อต้านซึ้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต่อต้านลัทธิทุนนิยม กับกลุ่มศาสนาและศีลธรรมที่ได้อ้างเหตุผลว่า การพนันไม่ได้สร้างผลิตภาพให้กับสังคมโดยรวมแต่อย่างใด แต่กลับทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น นี้ยังไม่ได้นับรวมไปถึงเหตุผลทางด้านลบของชีวิตนักเล่นการพนัน ตลอดไปจนถึงครอบครัวของนักเล่นการพนันที่ต้องได้รับผลกระทบด้วย

เมื่อหันกลับมามองนโยบายบ่อนการพนันในสังคมไทยแล้ว จะพบว่ารัฐบาลไทยเคยให้การยอมรับให้มีการเล่นพนันในบ่อนเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายเรื่องบ่อนการพนันแบบแสวงหาประโยชน์ โดยทำการจัดเก็บภาษีบ่อนเพื่อหารายได้ไปใช้ในการบริหารงานแผ่นดินแต่ยังคงทำให้เกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ อาชญากรรม และกระบวนการการค้าทาสในสมัยอดีตดังที่เคยเป็นมา